Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego

Regulamin Sklepu internetowego www.roletypoziome.pl

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego roletypoziome.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta.
 • Sprzedającym jest firma Level Rafał Krymski z siedzibą w Juszkowie, przy ul. Sielanka 1b , 83-000 Juszkowo, NIP 583-277-88-76  oraz e-mail: , zwana dalej „Sprzedającym”.
 • Definicje:
 • Sklep internetowy –platforma internetowa, stanowiąca zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających użytkownikom na dokonywanie zakupu produktów lub usług przez internet, prowadzony przez Sprzedającego w domenie roletypoziome.pl;
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego,
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 • Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym,
 • umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 • Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu gromadzenie wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
 • Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym,
 • Dowód zakupu – paragon, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.
 • Do korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego polegają w szczególności na:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  3. prowadzeniu Newslettera.
 1. W celu łatwiejszego korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący może dokonać rejestracji poprzez wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez Kupującego dostępu do utworzonego dla niego Konta. Umowa może zostać rozwiązana przez Kupującego w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rozwiązaniu na adres e-mail Sprzedającego: (o ile jego tożsamość jako posiadacza Konta może zostać właściwie zweryfikowana). Niezależnie od powyższego, Kupujący, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji. Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia (link).
 2. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach Sklepu internetowego. Kupujący odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 3. Kupującemu nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Kupujący zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 4. W przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Kupującym bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Kupujący pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Sklepu internetowego materiały bez zgody Sprzedającego.
 5. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedający, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty do zawarcia umowy, lecz zaproszenie w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 • WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, jeśli Sprzedający w ramach Sklepu internetowego wskazał i określił odrębny koszt dostawy do danego miejsca. Sprzedający, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Kupującym, może wysłać Produkty także do innych państw niż dostępne w Sklepie internetowym.
 3. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie Konta przez Kupującego. Kupujący, którzy nie posiadają zarejestrowanego Konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy – w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
 4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 5. Dokonanie przez Kupującego wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do Koszyka oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi ofertę do zawarcia umowy w zakresie kupna wybranych Produktów (zwaną dalej „Zamówieniem”). Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed potwierdzeniem woli ich zakupu przez Kupującego, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 7. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, otrzymuje on od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego, Kupujący otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży tylko, co do potwierdzonych Produktów.
 8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem, do momentu wysyłki Produktu. Po wysyłce Produktu Kupujący będący konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży (§ 6 Regulaminu).
 9. Czas realizacji Zamówienia jest zgodny z opisami przy poszczególnych Produktach. Podany czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.
 10. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena – według wyboru i za zgodą Kupującego.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 • PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedającego,
  2. płatność internetowa z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowanego operatora płatności,
  3. płatność za pobraniem.
 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 3 a) niniejszego paragrafu, wpłaty za złożone Zamówienia należy dokonać na numer konta: 58 1140 2004 0000 3002 7998 6327, w tytule wpisując numer Zamówienia. Produkty wysyłane są po zaksięgowaniu całej ceny Zamówienia na koncie Sprzedającego.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w ust. 3 b) niniejszego paragrafu, opłaty dokonuje się po przejściu na strony internetowe operatora płatności elektronicznych, a dane do przelewu wpisane są automatycznie przez system płatności. Produkty wysyłane są po prawidłowej autoryzacji całej ceny Zamówienia.
 4. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w ust. 3 c) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są maksymalnie w terminie określonym przy każdym z Produktów, po złożeniu Zamówienia przez Kupującego.
 5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w ust. 3 a), b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną. Brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Kupującego od umowy sprzedaży.
 6. Aktualne ceny widoczne są na stronach Sklepu internetowego.
 7. Kupujący może korzystać z rabatów na zasadach opisanych w Sklepie internetowym. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Kupującego wyłącznie na zakup Produktów, które nie zostały wyłączone z podleganiu danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Kupujący uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

 

 • DOSTAWA
 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 2. dostarczenie Produktów przez wyspecjalizowanego przewoźnika, który został wskazanych na stronach Sklepu internetowego. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Warunki na jakich dany przewoźnik realizuje dostawę dostępne są na stronach Sklepu internetowego,
 3. odbiór osobisty pod adresem ul. Sielanka 1B, 83-000 Juszkowo po uprzednim umówieniu się ze Sprzedającym.
 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz sposobu płatności za Zamówienie. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice Polski koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
 5. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Kupującego o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

 

 • REKLAMACJE
 1. Kupujący może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Sklepu internetowego lub w formie poczty elektronicznej () bądź pisemnie na adres Sprzedającego.
 3. Kupujący, niebędący konsumentem, obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku Kupujących, będących konsumentami, Sprzedający zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności przewoźnika. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna może okazać się znacznie usprawniona.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Kupującego. W przypadku, jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji.
 6. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 7. Reklamowane Produkty z dopiskiem „Reklamacja” należy kierować na adres:
  Level Rafał Krymski z siedzibą w Juszkowie, przy ul. Sielanka 1b , 83-000 Juszkowo
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Kupujący otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Kupującego podając powody tej decyzji. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedającego w ww. terminie 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Powyższe dotyczy wyłączenie Kupujących, będących konsumentami.
 10. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Kupującego Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu.
 11. Zwrot zapłaconej przez Kupującego ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Kupującego metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Kupujący będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Kupującego przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.
 12. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  4. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Nieznaczne różnice zwłaszcza kolorystyczne wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 2. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznych, należy kierować do operatora płatności, bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych operatora płatności.

 

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Kupującemu, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu, w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży był Produkt stworzony według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Kupujący zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia przez Kupującego drogą e-mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia Formularz zwrotu 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Kupujący odstąpił. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Kupującego sposobu płatności za Produkt.
 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Kupujących. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności (link).

 

 • OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego  są własnością Sprzedającego lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa, w tym prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, w tym ich udostępnianie w internecie, bez pisemnej zgody Sprzedającego lub innej uprawnionej osoby trzeciej.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowegooraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Odpowiedzialność Sprzedający za szkody (w tym za utracone korzyści) jest ograniczona i tym samym wysokość roszczenia Kupującego nie może przewyższać wartości zakupionego Produktu, w związku z którym wystąpiła szkoda. Powyższe nie dotyczy Kupujących będących konsumentami.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku:
 3. uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji, montażu, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania Produktu,
 4. uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad, korzystania z Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego,
 5. uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
 6. działania Siły wyższej, tj. zdarzeń losowych niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia, np. huragan, powódź, pożar itp.
 7. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiada Kupujący.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania systemów transakcyjnych dostarczanych przez operatora płatności. Wszelkie roszczenia związane z realizacją transakcji obsługiwanych przez operatora płatności należy kierować wyłącznie do operatora płatności.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
 3. zmiany technologicznej lub funkcjonalnej w celu usprawnienia działania Sklepu internetowego;
 4. zmiany w zakresie lub sposobie świadczonych usług przez Sprzedającego;
 5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 6. konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych;
 7. zaistnienia względów bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom, poprawą ochrony prywatności;
 8. zmian redakcyjnych.

O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedający poinformuje Kupującego posiadającego Konto przesyłając na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej stosowną informację. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedającego, nie wcześniej jednak niż po 15 dniach od powiadomienia Kupujących o zmianach. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że Kupujący w przedmiotowym terminie złoży oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi elektronicznej w zakresie prowadzenia Konta (na zasadach określonych w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu). Kupujący przy logowaniu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu i o możliwości jego akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także złożenie Zamówienia z terminem trwania przypadającym na okres po dokonaniu zmiany Regulaminu, zlecone przez Kupującego, choćby odbyło się bez logowania. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 1. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, w przypadku sporów między Sprzedającym a Kupującym niebędącym konsumentem, właściwy jest sąd dla siedziby Sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia roku